Gedragscode

Doel en werking
Deze gedragscode biedt regels en richtlijnen met betrekking tot de in acht te nemen normen en waarden door Sundial Capital Partners, de beleggingsfondsen waarover Sundial het beheer voert en de aan Sundial verbonden personen waaronder begrepen directie en medewerkers.

Sundial verbindt zich tot naleving van deze gedragscode met betrekking tot alle financiële producten en diensten die zij of de onder haar beheer staande beleggingsfondsen aanbieden. Sundial zal haar directie en medewerkers bewust maken van de normen en waarden in deze gedragscode en hen verplichten deze in acht te nemen. Ten aanzien van familieleden en overige relaties van directie en medewerkers alsmede ten aanzien van voormalige medewerkers heeft deze gedragscode een afgeleide werking.

Bedrijfsethiek
Sundial, haar directie en medewerkers zullen onder alle omstandigheden handelen volgens de hoogste normen van de (bedrijfs)ethiek. De directie is belast met de administratieve vastlegging van incidenten en is verantwoordelijk voor de behandeling daarvan.

Directie en medewerkers dienen tegenover derden strikte geheimhouding te betrachten inzake alle vertrouwelijke (bedrijfs)aangelegenheden van Sundial, de beleggingsfondsen waarover Sundial het beheer voert alsmede van deelnemers in die beleggingsfondsen.

Directie en medewerkers dienen te allen tijde te voorkomen dat privébelangen conflicteren of verstrengeld raken met de belangen van deelnemers in beleggingsfondsen waarover Sundial het beheer voert, dan wel dat de schijn wordt gewekt dat dit het geval zou zijn.

Directie en medewerkers zijn indien van toepassing verplicht zorgvuldig om te gaan met koersgevoelige informatie en deze informatie nimmer te gebruiken ten behoeve van privé effectentransacties en zich te onthouden van verspreiding van koersgevoelige of andere vertrouwelijke informatie voor zover dit niet in strijd is met een plicht tot openbaarmaking.

Het is, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie, niet toegestaan nevenfuncties te aanvaarden of te vervullen bij met Sundial concurrerende bedrijven of instellingen of bij bedrijven of instellingen waarmee Sundial zakelijke contacten onderhoudt. Bij de afweging of goedkeuring zal worden verleend, zal als leidraad dienen of sprake is van nevenfuncties welke de schijn hebben of kunnen opwekken van een conflicterend belang met de functie van de verbonden persoon binnen Sundial.

Directie en medewerkers dienen te voorkomen dat men in een situatie raakt waarin het accepteren van een relatiegeschenk of uitnodiging voor enige vorm van entertainment van een (potentiële) zakelijke relatie een beslissing of tegenprestatie kan beïnvloeden. Geschenken dienen binnen redelijke grenzen te blijven en niet in strijd te zijn met het doel van deze gedragscode. In geval van twijfel omtrent aanvaarding of beïnvloeding dient men advies te vragen aan de directie.

In geval een medewerker een gedraging of gebeurtenis signaleert die conflicteert met de integere uitoefening van het bedrijf kan dit gemeld worden bij de directie. De directie zal voor de opvolging van deze melding zorg dragen. De identiteit van diegene die de melding heeft gedaan zal zoveel mogelijk vertrouwelijk worden behandeld. Sundial draagt er zorg voor dat de medewerker als gevolg van de melding op geen enkele wijze in zijn positie zal worden benadeeld.

Gedrag jegens deelnemers in beleggingsfondsen
Sundial verplicht zich steeds zoveel als mogelijk in het belang te handelen van de beleggingsfondsen waarover zij het beheer voert en zal haar beleid evenals de rechten van en risico’s voor de deelnemers in die beleggingsfondsen ondubbelzinnig toelichten in het informatiememorandum van de betreffende beleggingsfondsen.

Sundial verplicht zich om de deelnemers in de beleggingsfondsen waarover zij het beheer voert regelmatig en adequaat te informeren over de gang van zaken binnen de beleggingsfondsen waarin zij deelnemen en zal ten minste jaarlijks financiële rapportages beschikbaar stellen aan de deelnemers in haar beleggingsfondsen. Tevens verplicht Sundial zich haar deelnemers te informeren wanneer er gedurende de looptijd van een beleggingsfonds sprake is van onvoorziene omstandigheden die van materiële invloed (kunnen) zijn op het rendement voor de deelnemers.

Gedrag jegens derden
Sundial verplicht zich tot een correcte en zakelijke omgang met (onder)aannemers, leveranciers en andere organisaties waarmee zij een zakelijke relatie onderhoudt in haar hoedanigheid als beheerder van de beleggingsfondsen. Sundial zal steeds vakbekwame en bonafide bedrijven inschakelen.

Sundial verplicht zich om zich te onthouden van het doen van transacties die niet door de marktomstandigheden te verklaren zijn.

Sundial opereert onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), valt onder het light regime van de AIFMD en is evenals de beleggingsfondsen onder haar beheer geregistreerd bij de AFM.

Een blik op onze projecten

Onze voordelen

  • Uw belang staat altijd voorop
  • Duidelijke beleggingsstrategie
  • Extra betrokkenheid omdat wij mee beleggen
  • Inzicht in uw fondsen

Meer informatie?

Neem contact op